Doručení v rámci ČR a SR zdarma!

Reklamace a vrácení zboží

Pro zpětné zaslání výrobku nebo výrobků mohu poskytnout ke stažení štítek za 99 Kč. Vrácení probíhá prostřednictvím společnosti Zásilkovna. Všechny případné vratky a reklamace se snažím vyřešit co nejdříve. Nejpozději 14 dní od vrácení zboží / uznání reklamace budou převedeny prostředky na Váš účet, pokud si nezvolíte náhradní řešení (například výmněnu za jiny kus, apod.)

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (výňatek ze smluvních podmínek)

 

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vytvořeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží z příslušné objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího jan@bohemjan.com .

 

5.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s dopravou ke kupujícímu vykompenzuje prodávající ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dopravy.

 

5.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6.        V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, prodávající je také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Reklamace výrobků

Reklamační řád je praktickým průvodcem případné reklamace na základě čl. 7. Obchodních podmínek -.Práva z vadného plnění - reklamace 

 

Pokud od přepravce přebíráte zjevně poškozenou zásilku, sepište s přepravcem (řidičem) před převzetím zásilky o jejím poškození protokol. Máte rovněž možnost zjevně poškozenou zásilku nepřevzít. Neodkládejte ohlášení případně poškozeného zboží. Lhůta pro ohlášení poškození převzaté zásilky může být u některých přepravců velice krátká. O takovéto události mě, prosím, co nejdříve informujte na email, případně telefon uvedený v kontaktech. Pokud převezmete poškozenou zásilku, může být složité dokázat, že škoda nevznikla Vaší vinou.

Reklamaci může zákazník uplatnit pouze při předložení kupní smlouvy, případně musí jiným způsobem věrohodně dokázat, že zboží zakoupil. Délka záruky činí 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží.

O reklamaci může zákazník prodávajícího informovat písemně, ideálně prostřednictvím emailu jan@bohemjan.com, případně na adresu uvedenou v kontaktech, nebo, po dohodě, osobně. Reklamované zboží můžete doručit na adresu uvedenou v kontaktech, nebo po dohodě, osobně. O výsledku reklamace budete informováni, nejpozději do 30 dní, na Vámi uvedenou emailovou adresu, případně telefonicky.

V případě uznané reklamace budou zákazníkovi po vyčerpání všech ostatních možností řešení reklamace vráceny veškeré náklady, které mu s pořízením a navrácením zboží vznikly. Mezi ostatní možnosti patří zejména oprava výrobku nebo jeho výměna za jiný kus.

Prosím všechny zákazníky, kteří se rozhodnou poslat zboží zpět na adresu prodávajícího, aby předem s prodávajícím konzultovali zajištění přepravy zboží. Předejdeme tak případným komplikacím. Zboží při reklamaci není možné posílat na dobírku a zákazník, který posílá zboží k reklamaci je povinen zboží zabalit odpovídajícím způsobem, aby nemohlo dojít k poškození během přepravy (ideálně tak, jak bylo zabaleno, když mu zboží přišlo). Zákazník rovněž ideálně zajistí pojištění výrobku během přepravy k prodávajícímu v odpovídající výši. V případě poškození nepojištěného zboží během přepravy nebude možné reklamaci vyhovět. V ideálním případě před zasláním zboží pořídí zákazník fotografii jeho stavu a předloží ji společně s žádostí o reklamaci. Reklamace se nevztahuje na škody způsobené nesprávným užitím výrobků, na změny vzniklé v souvislosti s přirozenými vlastnostmi materiálu a působením přírodních vlivů (jako např. sluneční záření).

• Všechny výrobky BOHEMJAN jsou určeny do interiéru, nedělá jim dobře prudký výkyv teploty a vlhkosti. Není vhodné je vystavovat přímému slunečnímu záření, zejména v horkých letních dnech, ani pobyt na mrazu (zejména pro květináče)
• Jelikož je dřevo přírodní materiál, který reaguje na okolní podmínky (především na výše zmiňovanou teplotu a vlhkost), je u těchto výrobků z masivního dřeva zcela přirozené, že může dojít k drobným změnám ve tvaru výrobku či vzniku prasklinek.
• Přirozenou vlastností dřeva také je, že pod vlivem slunečního záření tmavne. U světlých dřev je tato změna samozřejmě více patrná.
Kompletní informace jak správně zacházet s produkty Bohemjan naleznete v dokumentu Návody a péče o výrobky.

Zpět do obchodu